Nhi Ban TienNhi Ban Tien

SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU

  1. Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả, không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.
  2. Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng ấy chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạm gọi đủ no và tạo đặng nơi ăn chốn ở.
  3. Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện và nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng ấy chỉ đặng tốt hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa, sống trong cảnh bình đẳng ấm no.